అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 19 (బ్రహ్మచారి కొంప!)

యధావిధిగా Friday సాయంత్రం, సూరి బాబు శేఖర్ వాళ్ళింటికి వెళ్ళాడు. అది వాళ్ళ రివాజు. Fridayకి అందరు బ్రహ్మచారులు కలుస్తారు. తరువాత ఏదో ఒక కాలక్షేపం చేస్తారు. శేఖర్, బంగార్రాజు, పార్థూ, అంతా కలిసి ఒక apartmentలో ఉంటున్నారు.

లోపల అంతా చాలా సందడిగా, కోలాహలంగా ఉంది. ముగ్గురు roommatesతో పాటూ, వాళ్ళ స్నేహితులు కూడా అక్కడ గుమిగూడి ఉన్నారు. బంగార్రాజు అప్పుడే, తన మూడో బీరు ముగించాడు. శేఖర్, ఇంకొతమంది, ఒక మూల కూర్చుని పేకాడుకుంటున్నారు.

సూరి బాబు పార్థూ కోసం చుట్టూ చూసాడు, కానీ అతను కనపడలేదు. ఆ apartmentలో మూడు bedrooms ఉన్నాయి. బహుశా పార్థూ తన గదిలో ఉన్నాడేమోనని అందులోకి వెళ్ళాడు సూరి బాబు.

పార్థూ తన computer ముందు కూర్చుని తనలో తాను ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వేసుకుంటూ, వేగంగా type చేసేస్తున్నాడు. disturb చేయడం ఎందుకులే అని సూరి బాబు బయటకి వచ్చేశాడు.

బయట హాల్లో బంగార్రాజు ఎదురయి, ఎర్ర బడ్డ కళ్ళు గుండ్రంగా తిప్పుతూ, “ఏంటి గురూ, పిల్లా జెల్లా సౌఖ్యమేనా?” ప్రశ్నించాడు. “పిల్లా జెల్లా ఏమిటి తండ్రీ, నాకు పెళ్ళే కాలేదు,” నవ్వుతూ అన్నాడు సూరి బాబు.

“ఛ! మరిచేపోయా! మరి మీ ఆవిడన్నా బాగుందా”, అన్నాడు బంగార్రాజు, ముద్ద ముద్దగా. “వెధవ, వీడింతే గురూ, మూడు బీరులు తాగాడంటే చాలు, వీడికి నషా ఎక్కేస్తుంది,” చిరాగ్గా అన్నాడు శేఖర్.

“ఒరే కుమారూ, తొందరగా రారా, మంచి scene వస్తూంది,” అని ఒక పొలి కేక వినిపించింది. ఆశ్చర్యంగా చూశాడు సూరి బాబు. ఆ కేక పెట్టింది శేఖర్ friend గౌరీనాథ్. తను cinemaxలో వస్తున్న బూతు cinema తెగ ఉత్సాహంగా చూసేస్తున్నాడు. కుమార్, పడుతూ లేస్తూ, వచ్చి గౌరీ నాథ్ పక్కన కూర్చున్నాడు.

“ఏవిటొ, ఈ తంటాలు. హాయిగా పెళ్ళి అయిపోతే, మనకీ బాధ తప్పుతుంది కదా,” నిట్టూర్చాడు పేకాడుతున్న వాళ్ళలో ఒకతను. “Sex, కావాలంటే పెళ్ళే చేసుకోవాలా?” అన్నాడు సూరి బాబు. అంతే! అక్కడున్న అందరూ, ఘొల్లున నవ్వేశారు. “హబ్బ, ఏం joke వేసావు గురూ,” కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అన్నాడు గౌరీ నాథ్.

“అన్నట్టు పార్థూ గాడు ఏమిటి, లోపల కూర్చున్నాడు,” అడిగాడు సూరి బాబు.

“వాడి రూటే వేరు గురూ. ఎంచక్కా అమ్మాయిలతో బాతాఖానీ వేసుకుంటూంటాడు,” అసూయగా అన్నాడు గౌరీ నాథ్.

“అమ్మాయిలేంటి, లోపల ఒక్కడే కూర్చున్నాడు కద?” అడిగాడు సూరి బాబు.

“అబ్బా! వాడు internet మీద వెళ్ళి, on-line అమ్మాయిలతో మాట్లాడుతాడు గురూ!” విసుగ్గా explain చేశాడు గౌరీ నాథ్.

“అందుకేనన్న మాట, వాడిలో వాడు అలా ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటున్నాడు ఇందాక,” సాలోచనగా అన్నాడు సూరి బాబు.

(సశేషం)

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s