అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 14 (ఒరే నాన్న, నేనురా! నీ పిన్నిని!)


“సుమతి పద్యమా? అదేమిటి?” అనుమానంగా అడిగాడు, బంగార్రాజు. అతనికి తెలిసిన ఏకైక శతకం, కవి చౌడప్ప రాసిన శృంగార శతకం.

“అదేనండీ, అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు, ఎప్పుడు ఎడ తెగక పారు ఏరున్, ద్విజుడున్, etc. etc. సుమతి,” చెప్పాడు సతీష్. “కాబట్టి, docotrనే పెళ్ళి చేసుకుంటే ఏ ఊరు వెళ్ళినా తను నాతోనే ఉంటుంది కద! అందుకన్న మాట.”

“పైగా బోల్డు డబ్బులు కూడా! మనకేది కావాలంటే అది కొనుకోవచ్చు,” బంగార్రాజు గొంతులో thrill ధ్వనించింది. అతనింకా ఏదో అనేంతలో సూరిబాబు, అతని నోరు మూసేశాడు.

“మా parentsకి ముందునుంచే తెలుసు ఈ సంగతి. అందుకనే వాళ్ళు airport లోనే తయారుగా ఉన్నారు,” flashbackలోకి వెళ్ళిపోయాడు సతీష్, బంగార్రాజును కొర కొర చూస్తూ.

(గతంలోకి వెళ్తే)

“ఒరే నాన్నా, నిన్ను చూసి ఎన్ని రోజులయ్యిందిరా,” అంటూ తనను గట్టిగా వాటేసుకున్న ఒక స్త్రీని, కొంచెం వెనక్కు తోస్తూ, “అవునమ్మా, నేను కూడా నిన్ను చూసి ఎన్ని రోజులయ్యిందో,” బాధగా అన్నాడు సతీష్. వెనక్కు తోయడంవల్ల ఆమె మొహం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఆశ్చర్యం, ఆమె అతను ఇప్పటి వరకు చూడని ఎవరో వేరే పెద్దావిడ.

“Sorry పెద్దావిడగారూ, మీరు పొరపడ్డారు. మీ అబ్బాయి వేరే fligt లో వస్తూండచ్చు,” explain చేద్దామని try చేశాడు సతీష్. “ఆవిడ నాకు వేలు విడిచిన చెల్లెలి దూరపు చుట్టం పక్కింట్లో ఉంటుంది బాబు. నువ్వొస్తున్నట్టు ఎలా తెలిసిందో, airportకి వచ్చేసింది,” ఎదురుగా ఉన్న పెద్ద గుంపులోంచి కష్టపడి బయటకు వచ్చిన సతీష్ అమ్మగారు వివరించారు.

“ఒరే నాన్నా, నిన్ను చూసి ఎన్ని రోజులయ్యిందిరా,” అంటూ సతీష్‌ని కౌగలించుకోబోతూంటే, ఆవిడని పక్కకు తోసేశారు ఒక పదిమంది అపరిచితులు.

“మీరు ఇంటికెళ్ళాక, తీరికగా కౌగలించుకోండి. ఎంతోసేపటినుంచి సతీష్ బాబు కోసం wait చేస్తున్నాం,” కర్కశంగా అన్నారు వారంతా. సతీష్‌కి బుర్ర తిరిగింది. అంతలో సతీష్ వాళ్ళ నాన్న, వారందరితో, “మీరన్నది నిజమే, మీరంతా ఇక్కడ కూర్చుని ఉండండి. మేము వెళ్ళి బాబు suitcaseలు పట్టుకు తెస్తాము,” suitcase అన్న పదాన్ని వొత్తి పలుకుతూ అన్నారు.

“భలేవారే! suitcaseలు తీసుకోవడానికి వెళ్తే కాదంటామా,” అని వారంతా పక్కకు జరిగి దారి ఇచ్చారు.

Suitcaseలు తీసుకోగానే, సతీష్ వాళ్ళ నాన్నగారు, సతీష్ చేయి పట్టుకొని, వచ్చిన దారిన కాకుండా, వేరే దారిన తీసుకు వెళ్ళారు. “ఇలాంటింది ఏదో జరుగుతుందని నాకు తెలిసు. ఇప్పుడు వెనక్కు వెళ్ళామంటే, మన chapter close. కాబట్టి, ఈ అడ్డదారిలో వెళ్దాం రండి,” అంటు airport వెనుకాతలకి నడిచారు ఆయన.

వెనుకాతల ఉన్న fence మీదనుంచి దూకబోతుంటే, ఒక security gaurd వాళ్ళ వైపు వేగంగా వచ్చేశాడు. సతీష్ వాళ్ళ నాన్న, సతీష్ చేతిలోని watch లాక్కుని వాడికి ఇచ్చారు. వాడు తృప్తిగా తలాడించి, వాళ్ళను వదిలేశాడు.

బయట ఒక పెద్ద van ఉంది. “ఇదేంటి ఇంత పెద్దగా ఉంది, ఇసుక లారీలా? మనం ముగ్గరమూ, రెండు suitcaseలూ, అంతే కద,” ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు సతీష్.

“ముందు నువ్వు van ఎక్కు. అంతా నీకే అర్థమౌతుంది,” గుంభనంగా నవ్వారు ఆయన.

(సశేషం)

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s