అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 10 (Kids!)


“మీరెంత చెప్పినా నాకు భయంగానే ఉందిరా. నేను రాను. మీరు వెళ్ళండి,” అన్నాడు శేఖర్ మొండిగా. అర్ధ గంట నుంచి శేఖర్ని convince చేయడానికి try చేస్తున్నారు మిత్ర బృందం.

“అరే, ఎంత చెప్పినా వినవేంట్రా, వీళ్ళు కొత్తగా పెళ్ళయిన వాళ్ళు కాదు. నాయుడుగారికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు,” విసుగ్గా అన్నాడు రమేష్. అన్నట్టు రమేష్ కూడా ఏదో-ఒకటి-soft లో సంజయ్‌కి colleague.

“అదేరా నా భయం! వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పదిహేనేళ్ళయ్యింది అన్నావు. మరి వాళ్ళు ఎన్ని videos collect చేశారో ఇప్పటికి?” శేఖర్ గొంతు నిండా భయం ధ్వనించింది.

“ఒరేయి, నువ్వు కుళ్ళు doubts మానేసి, బయల్దేరు. అసలే ఇప్పటికే late అయ్యింది,” విసుగ్గా అన్నాడు బంగార్రాజు. తనలో తాను గొణుక్కుంటూ ఇక తప్పదన్నట్టు వాళ్ళను follow అయ్యాడు శేఖర్.

నాయుడుగారు వాళ్ళందరిని చాలా ఆప్యాయంగా receive చేసుకున్నారు. “రండి, dinner కూడా ready! మీరెప్పుడంటే అప్పుడు మొదలెట్టచ్చు,” అన్నారాయన చిరునవ్వుతో. ఉత్సాహంగా చేయెత్తబోయిన బంగార్రాజు చేతిని బలంగా కిందకి లాగేశారు రమేష్, సూరి బాబు.

“రాగానే తిండేమిటండీ, కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుందాం,” అన్నాడు సూరి బాబు. అంతా లోపలికి నడిచారు. నాయుడిగారి ఆవిడ లలితగారూ, ఆయన ఇద్దరు పిల్లలూ అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు.

“వీళ్ళేనండీ, నా కుటుంబం. మా ఆవిడ లలిత, మా పిల్లలు లోలీ, మాగూ,” పరిచయం చేసారు నాయుడుగారు. కొద్దిగా ఖంగు తిన్నారు మిత్రులు.

“ఓ, ఏంటి పిల్లల పేర్లు ఇలా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారా? Americansకి పలకడానికి సులువుగా ఉంటుందని అలా పెట్టాం,” explain చేశాడాయన.

“Hello”, chorusగా అరిచారు మిత్రులంతా. “Hi,” అన్నారు లోలీ, మాగూ. వాళ్ళ మొహల పై అతికించినట్టున్న నవ్వు చూసి, Bankలో clerks నవ్వే plastic smiles గుర్తుకి వచ్చాయి మిత్రులకి. Bottom line: “మీకు వెళ్ళడానికి వేరే చోటు దొరకలేదురా, F.O.B.లూ?” అన్నట్టుంది.

శేఖర్ మాట వినకుండా అనవసరంగా వచ్చామా అన్న అనుమానం సూరి బాబు మనసులో అడుగు పెట్టింది.
(సశేషం)

Advertisements
This entry was posted in అమెరికాలో ఆపసోపాలు. Bookmark the permalink.

2 Responses to అమెరికాలో ఆపసోపాలు – 10 (Kids!)

  1. pvnrao says:

    FOB ante emiti??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s