మురళి పాతికం – 7


ఎన్ని మిలియన్లున్న ఎన్ని డిగ్రీలున్న
ఎంత గ్లామర్ ఉన్న ఏమియున్నా
సంస్కార హీనుడి స్థానమ్ము కిందనే
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s