మురళి పాతికం – 14


ఆడ మగని కలిపి ఆలు మగలుగా చేయు
పనిని నీవు ఎపుడు పెట్టుకోకు
పెళ్ళి సంబంధాలు పేరయ్యకే వదులు
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s