మురళి పాతికం -15


రసవిహీనులు మన ప్రేక్షకులు దర్శకులు
డబ్బున్న నిర్మాత దగుల్బాజి
తెలుగు సినిమా నీకు తెగులు పట్టెను కద
మురళి మాట మూడు ముక్కలాట

Advertisements
This entry was posted in పాతికం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s