జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 22


“మామూలుగా ఐతే కలిసేవాడినేమో కానీ చాలా జరుగురు పని మీద వచ్చాను. కావాలంటే ఆ పని అయ్యాక కలుస్తానులే,” అన్నాడు నరస సింహుడు.

“ఇది విన్నపం కాదు, పుంజూ! గానానంద సాములోరి ఆజ్ఞ. నీ అంతట నువ్వు రాకపోతే…” మధ్యలో ఆగాడు మండ్ర.

“విషం పూసిన బాణాలు నా మీద ప్రయోగిస్తారు. అంతే కద?” అన్నాడు యువరాజు.

“కాదు మా ద్వీపంలో పెరిగే దురద గుండాకు వొంటి నిండా పట్టిస్తాం. ఆ తరువాత నువ్వు లాక్కోలేక, గోక్కోలేక చావాలి,” చిలిపిగా నవ్వుతూ చెప్పాడు గండ్ర.

వొళ్ళు జలదరించింది నరస సింహుడికి. “ఇంకా ఏదో పరువుగా యుద్ధం చేస్తారనుకున్నాను, నీచుల్లారా! సరే, వస్తాను, ఐతే నాదొక షరతు,” అన్నాడు.

“నువ్వు బుద్ధిగా మా వెంట వస్తే దురద గుండాకు పూయము లే!” భరోసా ఇచ్చాడు మండ్ర.

“ఎహే! అది కాదు. నన్ను పుంజు అని సంబోధించకూడదు. నాకో చక్కని పేరు ఉంది, నరస సింహుడు అని. అలా పిలవాలి.”

“అదేం పేరు? మాలా చిన్నగా ముద్దుగా పెట్టుకో వచ్చు కద? సరేలే అలాగే పిలుస్తాము,” హామీ ఇచ్చాడు గండ్ర.

వారు నలుగురూ ముందు దారి తీయగా, వెనక బయలుదేరాడు నరస సింహుడు. కాసేపయ్యాక గండ్ర, మండ్ర, ఉండ్ర, తండ్రాలు నివసించే గూడెం వచ్చింది. చుట్టూ ఒక కంచె కట్టి ఉంది. లోపల దాదాపు వంద గుడిసెలు ఉన్నాయి. కంచె బయట ఇద్దరు ఆటవికులు కాపలా నిలబడి ఉన్నారు. తలపాగాలూ, మెడలో పూసలూ, ఎర్ర రంగు పంచెలు ధరించి ఉన్నారు.

“వీళ్ళెందుకు మీలా గోచీల్లో లేరు?” అడిగాడు యువరాజు.

“మేము సైనికులం. గోచీలు వేసుకోవడం మాకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు గూడేనికి కాపలా దారులు. అలాగే గూడెం మర్యాదకు కూడా రక్షకులే. అందుకే వాళ్ళకు ఆ వేషం,” వివరించాడు గండ్ర.

“అహో! మీరు కూడ ఇంత ఆలోచించి దుస్తులు ధరిస్తారన్న మాట,” ఆశ్చర్యపోయాడు నరస సింహుడు.

కంచె దాటి గూడెం మధ్యకు చేరుకున్నారు వారంతా. అక్కడ ఒక వేదిక ఉంది. దాని మీద రెండు పెద్ద కుర్చీల్లో ఒక మగ, ఆడ కూర్చుని ఉన్నారు. “బహుశా ఈ గూడెం రాజు, రాణి అయి ఉంటారు,” అనుకున్నాడు యువరాజు. చుట్టూతా ఆ గూడెం ప్రజలు కామోసు, ఒక వలయంగా నిలబడి ఉన్నారు.

వేదిక ముందే ఒక పుట్ట ఉంది. “గూడెం మధ్యలో ఈ పాముల పుట్టేంటో! ఈ ఆటవికులకు ఎంతైన ధైర్యం ఎక్కువ,” నిట్టూర్చాడు నరస సింహుడు.

సూటిగా వెళ్ళి ఆ పుట్ట ముందు ఆగారు నరస సింహుడిని అక్కడికి తెచ్చిన ఆటవికులు.

“ఎవరు ఈ పుంజు?” అడిగాడు వేదిక మీద కూర్చుని ఉన్న మగ మనిషి.

“ఇతన్ని నరస పుంజు, కాదు కాదు, నరస సింహుడు అంటారు. సాములోరు తీసుకుని రమ్మంటే వెంట పెట్టుకొచ్చాం,” వినయంగా చెప్పాడు మండ్ర. అలాగా అన్నట్టు తల పంకించాడు ఆయన.

“గానానంద సాములోరికి దండం పెట్టుకో నరస సింహా!” అన్నాడు గండ్ర.

“కనిపిస్తే అలాగే పెట్టుకుంటాను. కానీ ఆయన ఎక్కడ?” అయోమయంగా అడిగాడు నరస సింహుడు.

“ఎక్కడ ఏంటి? నీ ముందే ఉంటే!” పుట్టను చూపిస్తూ చెప్పాడు మండ్ర.

ఒకసారి ఆ పుట్టని తేరిపారా చూసి ఉలిక్కి పడ్డాడు యువరాజు. ఆ పుట్ట పై భాగంలో ఒక మనిషి తల ఉంది. గడ్డాలు, మీసాలు పెరిగిపోయి మొహమంతా మట్టి కొట్టుకు పోవడం వల్ల అది కూడా పుట్టలో ఒక భాగంలా ఉంది.

“హతవిధి! ఈయన ఇలా పుట్టలో బంధీ ఆయాడేంటి?” కొండంత ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు నరస సింహుడు.

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in జ్వాలా ద్వీప రహస్యం. Bookmark the permalink.

2 Responses to జ్వాలా ద్వీప రహస్యం – 22

  1. wanderer says:

    narasa punju :))

    Whenever I read these episodes, I laugh aloud… feels funny to hear my voice so loud and shaking with laughter… been a while since I heard it like that…

  2. chavakiran says:

    బాగుంది. పుట్ట ట్విస్ట్ అదిరింది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s