హెయిర్ కట్ అక్కర్లేదుగా! – 2


“కాసేపు టార్చర్ పడినా, ఆ తరువాత ఆమెని పెళ్ళి చేసుకునేవాడు కాదు. క్షణికానందానికి పోకుండా తనకు పెళ్ళి కాలేదు, పిల్లలు లేరు అని ముందు అలా సంతోషపెట్టడంవల్ల, అతన్ని పెళ్ళి చేసుకుని జీవితాంతం టార్చర్ పెట్టే అవకాశం దొరికింది కద!” అన్నారు శంకర్రావు గారు.

“నేను మీ అంత డీప్‌గా ఆలోచించలేదు, చెప్పండి.”

“చంద్రాణి రిపీటర్‌ని పెళ్ళి చేసుకున్నాక, తన మొదటి భర్త బుద్ధార్థతో పుట్టిన అమ్మాయిని మళ్ళీ తన దగ్గరకి రప్పించుకుంది. కానీ రిపీటర్‌కి మాత్రం, తన చెల్లెలు అని చెప్పింది.”

“ఏ అమ్మాయిని రప్పించింది? దుర్విధినా?” అడిగారు కేశవరావు గారు.

“కాదు, షానాని.”

“అవును కద, సారీ మర్చి పోయాను,” మళ్ళీ లైట్‌గా జుత్తు పీక్కున్నారు కేశవరావు గారు.

“ఐతే, ఇక్కడే కథ మలుపు తిరిగింది. రిపీటర్ మొదటి కొడుకు, పోహుల్, షానాని ప్రేమించాడు. షానా కూడా అతన్ని ఇష్టపడింది. ఇది చంద్రాణికి నచ్చలేదు.”

“ఎలా నచ్చుతుంది, శంకర్రావు గారు? వాళ్ళిద్దరిది అన్నా చెల్లెళ్ళ వరస కద!”

“అబ్బా, షానా చంద్రాణి కూతురు అని మనకు తెలుసు, పోహుల్‌కి తెలీదు కద. చంద్రాణి చెప్పిన ప్రకారం, షానా పోహుల్‌కి పిన్ని వరస అవుతుంది.”

“ఇది ఇంకా ఛండాలం!” ఈ సారి కేశవరావు గారు జుత్తు పీక్కుంటే నాలుగు పోచలు ఊడి వచ్చాయి.

“సో, చంద్రాణి షానాతో పోహుల్‌ని మరిచిపొమ్మని చెప్పింది.”

“ఆ సంబంధం సరి అయ్యింది కాదు అనా?”

“కాదు, ఎక్కడ షానా తన చెల్లెలు కాదు, కూతురు అని అందరికి తెలిసి తన భండారం బయట పడుతుందేమో అని.”

“మరి షానా ఒప్పుకుందా?”

(ఇంకా ఉంది)

Advertisements
This entry was posted in అతుకుల బొంత. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s